začátek stránky 2000software Fakturace Alexo

Tvorba, evidence, upomínání a úhrady faktur a dobropisů přijatých a vydaných. Příkazy bance, HomeBanking, saldokonto. A dále i evidence žáků a vyúčtování nákladů za jejich výuku.
Vymakané SW nejen pro školy.
cena    termíny    kalendář    verze    vazba    dotazy    novinky

jak přenést evidenci na nový počítač
verze 5.xx
 • 6 evidenčních knih (faktury + dobropisy - přijaté + vydané, platby a vratky rodičů)
 • vše lze nastavit : jak se má program chovat, co a jak má počítat, nabízet, tisknout
 • vzory faktur, košilky, různé obsahy faktur, parametricky faktury
 • definice variabilního symbolu - pořadové číslo + rok + případně pevná část
 • příkazy bance - výběr z neuhrazených + stálé platby + ruční zápis - tisk, Home-Banking
 • saldokonto - celkem, středisko, kniha, partneři i detailně
 • editovatelné upomínky, úrok z prodlení, penalizační faktury
 • evidence žáků, tříd, uč.oborů, zák.zástupců - nákladů za výuku a plateb
 • tisk faktur, lístečků, složenek, sestav - soubor + tisk pro ČS
 • hlášení ZP o změnách žáků, definice vlastních potvrzení, oznámení a dopisů
 • pokladna : evidence hotovostních úhrad
 • výběry, sumáře, přehledy, tisky, inventury, protokoly
 • uživatelem definované sestavy, které si uloží a později je může využít
 • i pro nezkušené - stálé vedení, nabízení, upozorňování a podsouvání vhodných řešení
 • na PC s Win95, Win98, Win2000, WinNT, WinXP, Win7(32bit)

začátek stránky od 1991podrobnější popis FAKTURACE ALEXO

faktury a dobropisy

 • systém pracuje se šesti základními knihami dokladů (faktury přijaté, faktury vydané, dobropisy přijaté, dobropisy vydané platby zákonných zástupců, vratky přeplatků zákonným zástupcům)
 • pro každou knihu je nastavitelné číslování, prezentace na obrazovku, tisk knihy
 • základním vazebním číselníkem je seznam obchodních partnerů
 • přesné vyhledání partnera při zápisu dokladu lze zadáním IČO
 • přibližné vyhledání partnera (zobrazí se jen vyhovující) lze zadáním i jen části názvu, či adresy
 • nepřeberné množství přehledů, výběrů, sumářů, četností a tisků ať již detailních (jednotlivé doklady), či sumárních (partner, období, částka, účel, středisko, stav dokladu atd.)
 • možnost provést plné rozúčtování dokladů pro pozdější přenos do účetnictví MAUS
 • všechny myslitelné zadávané údaje mají k sobě číselník, který je automaticky (či na vyžádání=F1) nabízen a také na dotaz (u partnerů automaticky) doplňován o nově zadané údaje
 • společné číselníky (účty, činnosti, střediska, paragrafy, položky, zakázky, učební obory) lze aktualizovat dle číselníků v software účetnictví MAUS
 • účetní předkontaci lze provést později (až po vytištění dokladu) i s odstupem dní
 • pro faktury a dobropisy přijaté lze tisknout jednu z mnoha nabízených "košilek"

faktury a dobropisy vydané

 • konstrukce variabilního symbolu - kombinace pořadového čísla a roku, případně i pevného označení (obecné, pro středisko vystavující doklad, či partnera)
 • konstrukce obsahu dokladu - od prostého textu, přes text + částka + DPH , až po vazbu na číselník prací a služeb
 • tento číselník, lze zkonstruovat dopředu, či jej vytvářet na základě zadávaných údajů při zápisu faktur
 • zápis textu dokladu má mnoho pomocných funkcí, které usnadňují vytvořit jej nejen obsahově, ale i graficky správně
 • tiskovou podobu faktury lze parametricky nastavit : od editace textů uvozujících proměnné údaje, přes velikost záhlaví (pro hlavičkový papír), levý okraj (pro archivaci), umístění adresy odběratele (pro obálky s okýnkem), způsob vytváření rámečků až po tři řádky obecného textu tištěného na konci každé faktury
 • obsah faktury je v základu omezen jen na 255 řádek (lze je i rozšířit)
 • možnost vytvořit novou fakturu jako kopii jiné, či dříve uloženého vzoru

banka - příkazy - úhrady

 • příkaz k úhradě či inkasu - výběrem z neuhrazených zapsaných dokladů
 • na příkaz lze zařadit také stálé platby (seznam pravidelně se opakujících plateb) či připsat ruční zápis
 • u stálých plateb zadáte částku, účet, symboly (var., kon., spec.) a datum + četnost opakování (měsíční / čtvrtletní /roční)
 • systém sám, v okamžiku kdy se přiblíží termín platby, tuto nabídne k zařazení na příkaz k úhradě
 • tisk příkazů v požadované formě a počtu kopií
 • export příkazů do vašeho systému Home-Banking ve formátu ABO, či M-BEST/BEST KB
 • zaznamenání úhrad : ruční (doklad po dokladu), poloautomatické (zadávání variabilního symbolu z bankovního výpisu), automatické (načtením bankovního výpisu z vašeho systému Home-Banking)
 • saldokonto partnerů - celkově i detailně (částečné úhrady i případné přeplatky)
 • inventury pohledávek a závazků

upomínky - úrok z prodlení

 • vytváření a evidence upomínek (4 úrovně od prosté, přes výhružku soudem až po oznámení, že jste věc předali k soudu)
 • hromadná upomínka partnerovi za všechny (či vybrané) dlužné faktury
 • připravené texty jednotlivých upomínek lze podle vaší potřeby editovat
 • nastavitelný způsob výpočtu úroku z prodlení
 • okamžitá prezentace informace o výši tohoto úroku u dlužných faktur
 • při pozdní úhradě lze automaticky generovat penalizační fakturu na úrok z prodlení
 • text a nabízení této penalizační faktury je nastavitelný

DPH

 • je jasné, že program plně pracuje s DPH
 • nejen že umožňuje zápis potřebných údajů (s předvyplněním), kontroluje jejich správnost, ale také ve spojení s údaji importovanými ze software POKLADNA umožňuje rozsáhlý přehled dokladů na vstupu a výstupu

evidence žáků

 • rozsáhlý systém evidence žáků, tříd, učebních oborů, zákonných zástupců
 • mnoho sumárních i individuálních obrazovkových i tiskových výstupů
 • hlášení ZP - hlášení o nových a odešlých žácích pro zdravotní pojišťovnu
 • editace a vytváření dalších potvrzení, oznámení a formálních dopisů
 • vyúčtování nákladů za výuku (teorie, praxe, strava, ubytování)- různé ceny, slevy a příplatky a způsoby výpočtu
 • mimořádná fakturace za žáky - zadá se co se má, u kterých žáků se to má a komu se to má fakturovat
 • tisk faktur, lístečků pro rodiče, složenek, či sestav, soubor + sestavy pro inkaso ze sporožirových účtů u České spořitelny
 • zaznamenání úhrad : ruční (doklad po dokladu), poloautomatické (zadávání variabilního symbolu), automatické (načtením bankovního výpisu z vašeho systému Home-Banking)
 • saldokonto zákonných zástupců - celkově i detailně (náklady a platby)
 • pokladna : evidence hotovostních úhrad - předávání do hlavní pokladny - aktuální zůstatek
 • vrácení přeplatků zákonným zástupcům v požadovaném termínu (např. na konci roku či konci školy)

provázanost s ostatním software

 • další instalace Fakturace Alexo - export do centrální evidence ze středisek vystavujících doklady
 • Home-Banking - export příkazů k úhradě a inkasu - import bankovního výpisu
 • účetnictví MAUS - účetní doklady s předpisy zapsaných faktur a dobropisů a importovaného bankovního výpisu
 • Kuchyňka - export seznamu žáků, či stavu jejich kont - import počtu porcí odebraných strávníky (fakturace žáků i cizích firem)
 • Pokladna - import údajů pro dokonalou evidenci DPH a Hlášení FÚ o platbách fyzickým osobám nad zadaný limit
 • Skladník - import údajů o prodaném zboří - faktura na základě vytvořených dodacích dokladů
 • obecné - načtení seznamu žáků z obecného souboru

uživatelské sestavy

Uživatel může definovat své vlastní sestavy. Postupně zadává:
 • jaký formát má mít sestava (prostý výpis / sumář s mezisoučty za vybranou položku - např. učební obor a zda se tiskne každý mezisoučet na novou stránku)
 • zda se údaje mají oddělovat (prostý výpis / svislé čáry / vodorovné čáry)
 • které z evidovaných údajů chce v sestavě prezentovat
 • pořadím výběru je dáno i pořadí údajů v sestavě (zleva doprava)
 • kolik znaků z té, které položky chce prezentovat (je-li to možné, jsou mu nabízeny alternativy : např. název 5 - 40 znaků)
 • případně může změnit záhlaví (popis položek - např. místo NAZEV - Obchodní partner)
 • případné zvýraznění údajů při tisku (tučný tisk)
 • způsob setřídění prezentovaných majetků (například abecedně)
 • uloženou sestavu může uživatel kdykoliv znovu vyvolat a prezentovat díky ní aktuální stav dat
Zavřít